Posudky závěrečných prací

GET /thesesReviews

Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.

POST /thesesReviews

Vytvoří posudek závěrečné práce.

Podmínky

GET /thesesReviews/{id}

Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.

GET /thesesReviews/{id}/file

Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.

PUT /thesesReviews/{id}/file

Nahraje PDF soubor s posudkem.

DELETE /thesesReviews/{id}/file

Smaže PDF soubor s posudkem.