Parallel » History » Version 5

Version 4 (Jakub Jirůtka, 02/22/2017 06:04 PM) → Version 5/6 (Jakub Jirůtka, 03/30/2017 01:22 AM)

h1. Rozvrhová paralelka

*Klíčový zdroj:* [[Parallels#GET-parallelsid|/parallels/{id}]]
*XSI typ:* kos:parallel

{{sortable_table}}
|_(sortable). Identifikátor |_(sortable). Český název |_. Datový typ |_. Omezení |_. Popis |
| capacity | kapacita | integer | 0–999 | |
| capacityOverfill | překročení kapacity | [[Permission]] | | je povoleno překročení kapacity paralelky? |
| code | kód (číslo) | integer | 0–99999 | v kombinaci s kódem předmětu, semestru (a příp. typem paralelky) _byl měl_ jednoznačně identifikovat paralelku |
| course | předmět | ➞[[Course]] | NN(NotNull) | |
| parallelType | typ paralelky | [[ParallelType]] | NN(NotNull) | |
| enrollment | povolení zápisu | [[Permission]] | | je povolený zápis studentů na paralelku? |
| note | poznámka | string ML(Multilang) | ≤ 35 zn. | v KOSu vedené jako jméno paralelky, ale na FEL se používá jen na doplňující poznámky, na FIT vůbec |
| occupied | počet obsazených míst | integer | 0–9999 | kolik studentů je na paralelce zapsáno |
| semester | semestr | ➞[[Semester]] | NN(NotNull) | |
| teachers/teacher | vyučující | ( ➞[[Teacher]]* ) | 0–4 | na paralelce mohou být napsaní maximálně 4 vyučující! |
| timetableSlot | rozvrhový lístek | [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]]* | | rozvrhový lístek reprezentuje konkr. okýnko v rozvrhu, tj. kdy a kde probíhá výuka; mezi paralelkami a lístky je vztah 1:N |

h2. TimetableSlot

{{sortable_table}}
|_(sortable). Identifikátor |_(sortable). Český název |_. Datový typ |_. Omezení |_. Popis |
| day | den | integer | 1–7 | pořadové číslo dne v týdnu (1–7) |
| duration | délka trvání | integer | integer | počet vyučovacích hodin |
| firstHour | začátek (hodina) | integer | integer | vyučovací hodina |
|
parity | parita opakování | [[Parity]] | | sudý/lichý/oba týdny |
| room | místnost | ➞[[Room]] | | |

TODO