Rozvrhová paralelka

Klíčový zdroj: /parallels/{id}
XSI typ: kos:parallel

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
capacity kapacita integer 0–999
capacityOverfill překročení kapacity Permission je povoleno překročení kapacity paralelky?
code kód (číslo) integer 0–99999 v kombinaci s kódem předmětu, semestru (a příp. typem paralelky) byl měl jednoznačně identifikovat paralelku
course předmět Course NN
parallelType typ paralelky ParallelType NN
enrollment povolení zápisu Permission je povolený zápis studentů na paralelku?
note poznámka string ML ≤ 35 zn. v KOSu vedené jako jméno paralelky, ale na FEL se používá jen na doplňující poznámky, na FIT vůbec
occupied počet obsazených míst integer 0–9999 kolik studentů je na paralelce zapsáno
semester semestr Semester NN
teachers/teacher vyučující ( ➞Teacher* ) 0–4 na paralelce mohou být napsaní maximálně 4 vyučující!
timetableSlot rozvrhový lístek TimetableSlot* rozvrhový lístek reprezentuje konkr. okýnko v rozvrhu, tj. kdy a kde probíhá výuka; mezi paralelkami a lístky je vztah 1:N

TimetableSlot

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
day den integer 1–7 pořadové číslo dne v týdnu (1–7)
duration délka trvání integer integer počet vyučovacích hodin
firstHour začátek (hodina) integer integer vyučovací hodina
parity parita opakování Parity sudý/lichý/oba týdny
room místnost Room
startTime čas začátku time nově přidané pro tzv. minutový rozvrh
endTime čas konce time nově přidané pro tzv. minutový rozvrh
weeks rozvrhové týdny string týdny semestru, ve kterých se lístek opakuje (např.: 1,2,5-7); nově přidané pro tzv. minutový rozvrh

TODO

Also available in: PDF HTML TXT