Předmět

Klíčový zdroj: /courses/{code}
XSI typ: kos:course

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
allowedEnrollmentCount povolený počet zapsání integer 1-99 kolikrát za studium si student může daný předmět zapsat (typicky 2x)
approvalDate datum schválení date
classesLang jazyk výuky ClassesLang
classesType metody výuky ClassesType* udává, zda má předmět přednášky, cvičení apod.
code kód string NN, UQ, ≤ 20 zn. unikátní identifikátor předmětu
completion způsob zakončení Completion NN
credits kredity integer 0-999
department zodpovědné středisko Division NN středisko (většinou katedra), pod kterou předmět patří
description 1 anotace string ML
homepage webové stránky string ≤ 250 zn. pokud se nevypisuje, tak to znamená, že v KOSu není příslušný záznam vyplněn
keywords klíčová slova string ML ≤ 500 zn. klíčová slova charakterizující předmět (oddělená čárkami)
lecturesContents 1 osnova přednášek string ML
literature 1 literatura string ML seznam doporučené literatury
name název string ML NN cs, ≤ 100 zn.
note poznámka string ML ≤ 2000 zn.
objectives 1 cíle string ML
programmeType typ programu ProgrammeType typ studijního programu, pro který je předmět primárně určen; prázdný pokud je určen pro více typů (pouze doplňkový atribut, vlastnost je dána ze vztahu předmětu k programu)
range rozsah string ≤ 5 zn. udává časovou dotaci výukových hodin; obsahuje hodnoty typu: [0-9]+[dpcslj](\+[0-9]+[pcslj]?)?; nelze jednoznačně strojově dekódovat, protože se tu míchají hodnoty počet/měsíc a počet/semestr bez nějakého odlišení.
requirements 1 požadavky string ML
season sezóna Season část školního roku, ve kterém se předmět vypisuje (letní/zimní/oba)
state stav CourseState NN stav v „životním cyklu“ předmětu
studyForm forma studia StudyForm forma studia, pro kterou je předmět určen
superiorCourse nadřízený předmět Course nadřízený předmět (tzv. superpředmět)
subcourses/course podřízené předměty ( ➞Course* ) může mít pouze superpředmět
tutorialsContents 1 osnova cvičení string ML
instance 2 instance předmětu ( Instance* )

1 vypíše se pouze při detail=1
2 vypíše se pouze při sem ≠ none

Instance předmětu

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
semester semestr Semester NN
capacity [@of='instance’] kapacita inst. předmětu integer 1 – 99999
capacity [@of='tutorial’] kapacita cvičení integer 1 – 99999
capacityOverfill překročení kapacity Permission příznak určující, zda je povoleno překročení kapacity předmětu
occupied počet obsazených míst integer 1 – 99999 kolik studentů má předmět zapsaný
examiners/teacher zkoušející ( ➞Teacher* )
guarantors/teacher garanti ( ➞Teacher* )
instructors /teacher cvičící ( ➞Teacher* )
lecturers/teacher přednášející ( ➞Teacher* )

Also available in: PDF HTML TXT