Slovníček pojmů

Na této stránce najdete slovníček všech pojmů používaných v KOSapi.

Na ČVUT bohužel neexistuje žádný jednotný slovníček anglických překladů univerzitních pojmů a v podstatě co web, to jiný překlad (i v rámci jedné fakulty). Všechny překlady jsem si proto musel sesbírat z různých školních webů, vybrat nejvhodnější, případně vymyslet vlastní. Jak jsem později zjistil, některé pojmy se překládají velmi problematicky, protože ve školství anglicky mluvících zemí neexistují nebo mají odlišný význam.

Pokud by vám některý překlad připadal špatný či matoucí, navrhněte prosím lepší.

Element Český název Anglický název
abbrev zkratka
academicTitle plánovaný titul
allowedEnrollmentCount povolený počet zapsání
approvalDate datum schválení
approved schválený
atelier ateliér
bachelor bakalářské
branch studijní obor
cancelDeadline uzávěrka odhlášení
capacity kapacita
capacityOverfill překročení kapacity
classesLang jazyk výuky
classesTypes metody výuky
code kód
completion způsob zakončení
consultation konzultace
coordinator koordinátor
course předmět
courseEvent jednorázová událost předmětu
coursesGroup skupina předmětů
coursesMaxLimit maximální počet předmětů
coursesMinLimit minimální počet předmětů
credit zápočet
clfd_credit klasifikovaný zápočet
credits kredity
creditsMaxLimit maximální počet kreditů
creditsMinLimit minimální počet kreditů
date datum
department katedra
description popis
diplomaName oficiální název
distance dálkové
divisionType typ střediska
division středisko
doctoral doktorské
editor editor
email e-mail
endDate datum ukončení
enrollment zápis (předmětu, paralelky)
exam zkouška
examiner zkoušející
extern externista
faculty fakulta
firstName křestní jméno
followup navazující
fulltime prezenční
fullName jméno
grade ročník (studia)
groupRole role skupiny
guarantor garant
instructor cvičící
internship stáž
keywords klíčová slova
laboratory laboratoř
lastName příjmení
lecture přednáška
lecturer přednášející
lecturesContents osnova přednášek
lifelong celoživotní
literature literatura
master magisterské
name název
note poznámka
objectives cíle
occupied obsazeno
office kancelář
openForAdmission otevřený pro přijímačky
parallel paralelka
parallelType typ paralelky (přednášková, cvičební, …)
parent nadřízené
parttime kombinované
pathway studijní průchod
personalNumber osobní číslo
phone telefon
programme studijní program
programmeType typ programu
project projekt
proposed navržený
proseminar proseminář
pt_course TVK
range rozsah
recommendedCredits doporučený počet kreditů
recommendedSemester doporučený semestr
rectorate rektorát
requirements požadavky
resit opravný (termín)
season sezóna
self_payer pro samoplátce (anglické)
semester semestr
seminar seminář
signinDeadline uzávěrka odhlášení
stageName umělecké jméno
startDate datum zahájení
state stav
studyDuration délka studia
studyForm forma studia
studyGroup studijní skupina
studyPlan studijní plán
substitutes náhradníci
superiorCourse nadřízený předmět
supervisionPhDStudents může školit doktorandy
supervisor školitel
teacher vyučující
timetable rozvrh
timetableSlot rozvrhový lístek
titlesPost vědecké tituly
titlesPre akademické tituly
tutorial cvičení
tutorialCapacity kapacita cvičení
tutorialsContents osnova cvičení
role role
username uživatelské jméno

Částečně vychází z https://www.fel.cvut.cz/en/education/vocabularyCA.html

Also available in: PDF HTML TXT