Vocabulary » History » Version 1

Version 1/9 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 06/26/2011 07:40 PM


Slovníček pojmů

Na této stránce najdete slovníček všech pojmů používaných v KOSapi.

Na ČVUT bohužel neexistuje žádný jednotný slovníček anglických překladů univerzitních pojmů a v podstatě co web, to jiný překlad (i v rámci jedné fakulty). Všechny překlady jsem si proto musel sesbírat z různých školních webů, vybrat nejvhodnější, případně vymyslet vlastní. Jak jsem později zjistil, některé pojmy se překládají velmi problematicky, protože ve školství anglicky mluvících zemí neexistují nebo mají odlišný význam.

Pokud by vám některý překlad připadal špatný či matoucí, navrhněte prosím lepší.

Element Český název Anglický název
abbrev zkratka
academicTitle plánovaný titul
advisedCredits doporučený počet kreditů
advisedSemester doporučený semestr
allowedEnrollmentCount povolený počet zapsání
approvalDate datum schválení
approved schválený
branche studijní obor
capacity kapacita
capacityOverfill překročení kapacity
classesLang jazyk výuky
classesTypes metody výuky
code kód
completion způsob zakončení
coordinator koordinátor
course předmět
coursesGroup skupina předmětů
coursesMaxLimit maximální počet předmětů
coursesMinLimit minimální počet předmětů
credits kredity
creditsMaxLimit maximální počet kreditů
creditsMinLimit minimální počet kreditů
currentSemester aktuální semestr
date datum
department katedra
description popis
diplomaName oficiální název
editor editor
email e-mail
endDate datum ukončení
examiner zkoušející
extern externista
faculty fakulta
firstName křestní jméno
followup navazující
fullName jméno
groupRole role skupiny
guarantor garant
instructor cvičící
keywords klíčová slova
lastName příjmení
lecturer přednášející
lecturesContents osnova přednášek
literature literatura
name název
nextSemester příští semestr
note poznámka
objectives cíle
occupied obsazeno
openForAdmission otevřený pro přijímačky
orgUnit středisko
parent nadřízené
personalNumber osobní číslo
phone telefon
programme studijní program
programmeType typ programu
range rozsah
requirements požadavky
season sezóna
semester semestr
stageName umělecké jméno
startDate datum zahájení
state stav
studyDuration délka studia
studyForm forma studia
studyPlan studijní plán
superiorCourse nadřízený předmět
supervisionPhDStudents může školit doktorandy
teacher vyučující
titlesPost vědecké tituly
titlesPre akademické tituly
tutorialCapacity kapacita cvičení
tutorialsContents osnova cvičení
unitType typ střediska
unit středisko
walkthrough studijní průchod

Also available in: PDF HTML TXT