Střediska

Střediska či organizační jednotky (v terminologii KOSu jde o nákladová střediska) tvoří rektorát, fakulty, katedry a tzv. podkatedry. Záznamy jsou uspořádány ve stromové struktuře.

GET /divisions

Vrátí všechna střediska.

GET /divisions/{code}

Vrátí středisko podle jeho kódu.

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/divisions/{code}/
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Division
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {code} kód střediska
  • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang
  • Rozsah dat: úplný / záznamy pro celé ČVUT /?/

GET /divisions/{code}/courses

Vrátí všechny předměty zajišťované daným střediskem nebo jeho podstředisky (rekurzivně).

GET /divisions/{code}/subdivisions

Vrátí všechna střediska podřízená danému středisku.

GET /divisions/{code}/teachers

Vrátí všechny vyučující, kteří spadají pod dané středisko nebo jeho podstřediska (rekurzivně).

Also available in: PDF HTML TXT