Query » History » Version 5

« Previous - Version 5/11 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/23/2011 03:23 AM
přidán odstavec „Dereference“ vazeb (aka JOIN)


Vyhledávání

Komplexní podpora dotazování tvoří jednu ze základních funkcionalit databází. Oproti tomu většina běžných RESTových služeb nenabízí moc silné prostředky pro dotazování a omezuje se pouze na triviální předdefinované dotazy, příp. fulltextové vyhledávání. Ovšem mají-li webové služby IS sloužit aplikacím jako přímý 1 zdroj dat, tak je komplexnější podpora vyhledávání prakticky nezbytná.

Předdefinované dotazy

Všechny zdroje s parametrem v URI jsou v podstatě předdefinované vyhledávací dotazy. Kupříkladu /units/18000 vyhledá organizační jednotku s kódem 18000. Na pozadí dojde k vygenerování SELECTu nad tabulkou nákladových středisek, kde kód střediska je rovný 18000. To je poměrně triviální dotaz. Trochu složitější se skrývá například za /programmes/MI/courses, který vyhledá všechny předměty patřící pod studijní program s kódem MI. Zde se vygeneruje polospojení nad programy, spojovou tabulkou a předměty, kde program má kód rovný MI.

Omezení takovýchto dotazů jsou zjevná. Co když potřebujeme například vyhledat všechny předměty, které se vyučují v zimním semestru, zajišťuje je Katedra softwarového inženýrství FIT a jejich název obsahuje slovo „prog“? Tady už potřebujeme nějaký dotazovací jazyk, který nám umožní kombinovat podmínky.

Dotazovací jazyky pro webové služby

Existují dva standardy (alespoň co jsem našel), které definují jazyk pro dotazování nad RESTovými webovými službami. Prvním je obsáhlý Open Data Protocol, který mimo jiné zahrnuje komplexní podporu pro dotazování. Využití OData pro KOSapi jsem z několika důvodů zavrhl a vzhledem k tomu, že podpora vyhledávání je přímo jeho součástí, tak mi její samostatné využití nepřišlo přínosné.

Druhým je návrh IETF standardu Feed Item Query Language, který definuje „URI-friendly“ syntaxi pro dotazování (správně spíš vyhledávání) nad Atom Feeds. Umožňuje vyhledávat záznamy Atom Entry podle jejich metadat. Jedná se pouze o návrh („draft“) z roku 2007, kterýžto nakonec nebyl standardizován, nicméně už jej implementuje např. framework Apache CXF. Syntaxe FIQL je výhodná svým prvoplánovým určením pro zápis v URI, díky čemuž ji není potřeba zakódovávat. To ovšem můžeš být zároveň nevýhodou, neb kvůli tomu není příliš intuitivní. Jelikož jsem si stejně musel napsat vlastní parser, rozhodl jsem se tuto syntaxi využít a rozšířit ji ještě o alternativní zápis ala Java. Tím vznikl RESTful Resource Query Language (RSQL).

RSQL

UPOZORNĚNÍ: Integrace RSQL ještě není úplně dokončená, takže pro některé zdroje a konkrétní atributy nemusí fungovat správně!

RSQL umožňuje vyhledávat záznamy (Atom Entry) podle jejich strukturovaných elementů (atributů) v Atom Content. Tím se také odlišuje od FIQL, který je naopak určený pouze pro vyhledávání záznamů podle jejich metadat v Atom Entry. Všechny zdroje KOSapi jsou koncipované tak, že Atom elementy využívají pouze pro metadata a vlastní data z KOSu jsou obsažená v Atom Content ve strukturované podobě (závisí na Content-Type, výchozí je XML). RSQL dotazy se v KOSapi překládají na SQL dotazy do KOSu.

Jak již bylo napsáno, RSQL umožňuje dva způsoby zápisu - „URI-friendly“ syntaxi FIQL a alternativní syntaxi inspirovanou Javou.

Struktura výrazu

Výraz se skládá z jednoho či více kritérií, které se spojují logickými (Booleovskými) operátory.

  • výraz = [ “(” ] ( podmínka / výraz ) [ logický-operátor ( podmínka / výraz ) ] [ “)” ]
  • podmínka = selektor operátor-porovnání argument
  • logický-operátor = ";" / "&" / " and " / "," / "|" / " or "
  • operátor-porovnání = "==" / "=" / "!=" / "=lt=" / "<" / "=le=" / "<=" / "=gt=" / ">" / "=ge=" / ">="
  • selektor = ["a"-"z","A"-"Z","_","0"-"9","-"] ("." ["a"-"z","A"-"Z","_","0"-"9","-"] )*
  • argument = ~["(",")",";",","," "]+ / "'" ~["'"]+ "'" / "\"" ~["\""]+ "\""

Logické operátory

Název FIQL Alternativní
AND ; and
OR , or

Operátor AND má standardně přednost, tj. všechny operátory OR se vyhodnocují až po něm. Toto chování samozřejmě lze změnit pomocí uzávorkování výrazů.

Operátory porovnání

Název FIQL Alternativní Platné datové typy
rovná se == = textový řetězec, číslo, datum, výčtový typ, XLink
nerovná se != != textový řetězec, číslo, datum, výčtový typ, XLink
menší než =lt= < číslo, datum
menší nebo rovno =le= <= číslo, datum
větší než =gt= > číslo, datum
větší nebo rovno =ge= >= číslo, datum

Porovnávání textových řetězců nezohledňuje velikost písmen (je case insensitive). Pokud je URL parametr multilang nastaven na true, tak zohledňuje texty v obou jazycích (neplatí pro dereferencované atributy). V opačném případě vyhledává pouze ve zvoleném jazyce (podle Accept-Language, nebo lang).

Při porovnávání řetězců lze využít i divoké karty a hledat pomocí nich i jen podle části řetězce. Způsob zápisu je stejný jako v SQL LIKE, pouze s tím rozdílem, že místo % se zde používá *. Například podmínce name=prog_am* vyhoví všechny předměty, jejichž název začíná na „prog“, následuje jeden libovolný znak, pak „am“ a cokoli (opět bez ohledu na velikost písmen).

V případě elementů, které reprezentují výčtový typ, je nutné jako argument uvádět výčtový název (enum), nikoli jeho lokalizovaný popis.

Pakliže argument obsahuje mezery, kulaté závorky, čárku nebo dvojtečku, tak musí být uzavřen v uvozovkách (jednoduchých nebo dvojitých). V opačném případě jsou uvozovky nepovinné.

Argumentem pro XLink je identifikátor záznamu použitý v URI, což většinou bývá kód, nebo ID.

„Dereference“ vazeb (aka JOIN)

V dotazu je možné přistupovat i k atributům odkazovaných zdrojů (na které vede XLink) pomocí tzv. „dereference“. Jinak řečeno umožňuje zápis podmínky s implicitním spojením (JOINem) entit, mezi kterými existuje explicitní průchozí vazba (obdobně jako v HQL). Vazbami se prochází pomocí tečkové notace a je možné i zanořování. Kupříkladu unit.unitType==FACULTY vybere všechny záznamy, které jsou ve vztahu s organizační jednotkou typu fakulta. Na pozadí dojde k vygenerování polospojení (LEFT JOIN) tabulky předmětů s tabulkou nákladových středisek a podmínky unitType=FACULTY.

Mějte prosím na paměti, že tyto dotazy mohou generovat velkou zátěž databáze. Jakmile bude KOSapi napojené přímo na KOS, bude tento problém dost citlivý. Používejte je proto obezřetně a vyhýbejte se zbytečně neefektivním dotazům. Z těchto důvodů jsem také omezil maximální počet implicitních JOINů pro dotaz na 3.

Parametry

RSQL výraz se zapisuje do URL parametru query a je možné ho efektivně kombinovat s parametry startIndex, maxResults a orderBy.

Příklady

Pár slov k implementaci

TODO

__
1 To znamená, že aplikace si nebudou uchovávat lokální kopii celé ani části databáze IS (cache se tím nevylučuje), ale budou je přímo získávat z webové služby.

Also available in: PDF HTML TXT