Instance předmětu

Klíčový zdroj: /courses/{code}/instances/{semester}
XSI typ: kos:coursin

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
capacity kapacita integer ≤ 99 999 kolik studentů si ho může zapsat
capacityOverfill překročení kapacity Permission příznak určující, zda je povoleno překročení kapacity předmětu (podle stavu zápisu počet
zapsaných studentů může překročit kapacitu předmětu, anebo ne)
course předmět Course NN
occupied obsazených míst integer ≤ 99 999 počet studentů, kteří mají předmět zapsaný
semester semestr Semester NN
tutorialCapacity kapacita cvičení integer ≤ 999
examiners/teacher zkoušející (➞Teacher*)
guarantors/teacher garanti (➞Teacher*)
instructors/teacher cvičící (➞Teacher*)
lecturers/teacher přednášející (➞Teacher*)

Also available in: PDF HTML TXT