Student (studium)

Klíčový zdroj: /students/{username}(-{order})
XSI typ: kos:student

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
branch obor studia Branch na některých fakultách se studenti neupisují na konkrétní obory (FIT) nebo nemají obory vůbec (FA)
department katedra Division platí pouze pro doktorandy
email e-mail string ≤ 100 zn.
startDate datum začátku studia date
faculty fakulta Division
firstName křestní jméno string ≤ 24 zn.
grade ročník studia integer 0–9
interruptedUntil přerušení do date do kdy má studet přerušené studium
lastName příjmení string ≤ 35 zn.
personalNumber osobní číslo string ≤ 20 zn.
programme studijní program Programme
endDate datum ukončení studia date
studyForm forma studia StudyForm
studyGroup studijní skupina integer 0–999 číslo studijní skupiny
studyPlan studijní plán StudyPlan pozor, na některých fakultách nemusí odpovídat plánu, který student opravdu studuje
studyState studijní stav StudyState stav studia
supervisor školitel Teacher platí pouze pro doktorandy
supervisorSpecialist školitel specialista Teacher platí pouze pro doktorandy
studyTerminationReason důvod ukončení studia StudyTermination
titlesPost tituly za jménem string ≤ 35 zn.
titlesPre tituly před jménem string ≤ 20 zn.
username uživatelské jméno string ≤ 8 zn.

Also available in: PDF HTML TXT